26.11.2018 Tarihli ve 9710 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Sermaye Taahhüdünü Ödemeye Çağrı ilanına rağmen, bir kısım ortaklarımızın taahhütlerine uygun olarak verilen süre içerisinde ödeme yapmadıkları tespit edilmiştir.

Bu kapsamda iştirak taahhütnamesi ile ödeneceği taahhüt edilen bakiye sermaye taahhütlerinin TTK. 483 madde hükmü gereğince 11.02.2019 günü saat 17.00 ‘a kadar Finans Bank Kavacık Şubesi TR60 0011 1000 0000 0076 5281 60 IBAN no.’lu Türk Lirası hesabına ödenmesi gereği, aksi halde ödeme yapmayan ortaklar hakkında, TTK 482 – TTK.483. Maddelerine göre hareket edileceği ilanen tebliğ olunur.

Ayrıca, 28.12.2018 tarihine kadar sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen ve yukarıdaki paragraf gereğince gecikerek yerine getirecek ortaklarımız ise, anılan tarih sonunda “ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlü” olacaklarından, buna göre taahhüt ettikleri tutar yanında gecikilen süreye karşılık gelen temerrüt faizini de ilave ederek ödemeleri gerektiği ilanen tebliğ olunur.

İşbu Duyuruda verilen süre sonunda taahhütlerin yerine getirmemiş ortaklar için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 482 ve 483. Maddeleri gereğince ıskat hükümlerinin uygulanarak, ilgili paylardan doğan haklardan yoksun bırakma ve ortaklıktan çıkarma işlemlerinin uygulanacağı ilan olunur.

İlan Tarihi : 31/12/2018


v
SORGULA